Trang chủ ,,Lịch Sử và Địa Lí 6 sách Chân trời sáng tạo Quan sát hình 1.2, hãy xác định tọa độ địa lí của...

Quan sát hình 1.2, hãy xác định tọa độ địa lí của các điểm A,B,C,D...

Trả lời câu hỏi trang 115 SGK Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo – Bài 1: Hệ thống kinh; vĩ tuyến và tọa độ địa lí

Câu hỏi: Quan sát hình 1.2, hãy xác định tọa độ địa lí của các điểm A,B,C,D

Trả lời: 

– Điểm A (400B, 800Đ).

Quảng cáo

– Điểm B (200B, 400Đ).

– Điểm C (400N, 200Đ).

– Điểm D (200N, 400T).