Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 32 trang 21 Đại số 10 Nâng cao: Hãy tìm A...

Câu 32 trang 21 Đại số 10 Nâng cao: Hãy tìm A ∩ (B/C) và (A ∩ B). Hai tập hợp này nhận được bằng nhau hay khác nhau?...

Hãy tìm A ∩ (B/C) và (A ∩ B). Hai tập hợp này nhận được bằng nhau hay khác nhau?. Câu 32 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 3: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Cho A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 9} ; B = {0, 2, 4, 6, 8, 9} và C = {3, 4, 5, 6, 7}

Hãy tìm A ∩ (B\C) và (A ∩ B)\C. Hai tập hợp này nhận được bằng nhau hay khác nhau?

Quảng cáo

Ta có:

B\C = {0, 2, 8, 9}

A ∩ (B\C)  = {2, 9}

 A ∩ B = {2, 4, 6, 9}; (A ∩ B)\C = {2, 9}

Vậy A ∩ (B\C) = (A ∩ B)\C

Quảng cáo