Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 58 Đại số 10: m(x – 4) =...

Câu hỏi 1 trang 58 Đại số 10: m(x – 4) = 5x – 2 ⇔(m – 5)x = 4m – 2...

Câu hỏi 1 trang 58 SGK Đại số 10. Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất bậc hai

Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m: m(x – 4) = 5x – 2.

m(x – 4) = 5x – 2 ⇔(m – 5)x = 4m – 2

Quảng cáo

Nếu m – 5 ≠ 0 ⇔ m ≠ 5 thì phương trình có nghiệm duy nhất

x = (4m – 2)/(m – 5)

Nếu m – 5 = 0 ⇔ m = 5, phương trình trở thành:

0.x = 18 ⇒ phương trình vô nghiệm

Vậy với m ≠ 5 phương trình có nghiệm duy nhất

x = (4m – 2)/(m – 5)

Với m = 5 phương trình vô nghiệm.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10