Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 81 SGK Toán đại lớp 10: Cho bất...

Câu hỏi 2 trang 81 SGK Toán đại lớp 10: Cho bất phương trình 2x ≤ 3....

Câu hỏi 2 trang 81 SGK Đại số 10.  . Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Cho bất phương trình 2x ≤ 3.

 

a) Trong các số \( – 2,\,\,2{1 \over 2};\,\pi ;\,\sqrt {10} \) số nào là nghiệm, số nào không là nghiệm của bất phương trình trên ?

b) Giải bất phương trình đó và biểu diễn tập nghiệm của nó trên trục số.

Quảng cáo

a) Các số là nghiệm của bất phương trình trên là: -2;

Các số không là nghiệm của bất phương trình trên là: \(2{1 \over 2};\,\pi ;\,\sqrt {10} \)

b) \(2x \le 3 \Leftrightarrow x \le {3 \over 2}\)

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số là:

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10