Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 4 trang 145 SGK Toán đại lớp 10: Từ ý...

Câu hỏi 4 trang 145 SGK Toán đại lớp 10: Từ ý nghĩa hình học của tanα và cotα hãy suy ra với mọi số nguyên k, tan(α + kπ) = tanα, cot(α + kπ) =...

Câu hỏi 4 trang 145 SGK Đại số 10. Từ ý nghĩa hình học của tanα và cotα hãy suy ra với mọi số nguyên k, tan(α + kπ) = tanα, cot(α + kπ) =. Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung

Từ ý nghĩa hình học của tanα và cotα hãy suy ra với mọi số nguyên k, tan(α + kπ) = tanα, cot(α + kπ) = cotα.

Quảng cáo

Khi β = α + kπ thì điểm cuối của góc β sẽ trùng với điểm T trên trục tan. Do đó

tan(α + kπ) = tanα.

Khi β = α + kπ thì điểm cuối của góc β sẽ trùng với điểm S trên trục cot. Do đó

cot(α + kπ) = cotα.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10