Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 10: Cho đường thẳng...

Câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 10: Cho đường thẳng Δ có phương trình:...

Câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 10. Hãy chứng tỏ vecto n vuông góc với vectơ chỉ phương của Δ.. Bài 1. Phương trình đường thẳng

Cho đường thẳng Δ có phương trình:

\(\left\{ \matrix{
x = – 5 + 2t \hfill \cr
y = 4 + 3t \hfill \cr} \right.\)

Và vecto \(\overrightarrow n \, = \,(3;\, – 2)\)

Quảng cáo

Hãy chứng tỏ vecto n vuông góc với vectơ chỉ phương của Δ.

Vectơ chỉ phương của Δ là: \(\overrightarrow n \, = \,(3;\, – 2)\)

\(\overrightarrow n \,\,\overrightarrow u  = 3.2\, + \,( – 2).3 = 6 – 6 = 0\)

Vậy vecto n vuông góc với vectơ chỉ phương của Δ.

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10