Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 4 trang 92 Đại số 10: x3 – 4x < 0...

Câu hỏi 4 trang 92 Đại số 10: x3 – 4x < 0 ⇔ x(x2 – 4) < 0 ⇔ x(x – 2)(x + 2) < 0...

Câu hỏi 4 trang 92 SGK Đại số 10. S = (-∞;2) ∪ (0;2). Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất

Giải bất phương trình x3 – 4x < 0.

Quảng cáo

x3 – 4x < 0 ⇔ x(x2 – 4) < 0 ⇔ x(x – 2)(x + 2) < 0

Từ bảng xét dấu ta có tập nghiệm của bất phương trình là:

S = (-∞;2) ∪ (0;2)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10