Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 28 SGK Vật lý 10 Nâng cao, Chọn câu...

Bài 1 trang 28 SGK Vật lý 10 Nâng cao, Chọn câu sai. Chất điểm sẽ chuyển dộng thẳng nhanh dần đều nếu...

Bài 5. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều : – Bài 1 trang 28 SGK Vật lý 10 Nâng cao. Chọn câu sai. Chất điểm sẽ chuyển dộng thẳng nhanh dần đều nếu :

Chọn câu sai

Chất điểm sẽ chuyển động thẳng nhanh dần đều nếu :

A . a > 0 và v0 > 0

Quảng cáo

B . a > 0  và v0 = 0

C . a < 0 và v0 > 0

D . a < 0 và v0 = 0

Giải:

Đáp án C . a < 0 và v0 > 0 sai vì

\(\left. \matrix{
a < 0 \hfill \cr
{v_0} > 0 \hfill \cr} \right\} \Rightarrow a.{v_0} < 0\) ⇔ Lúc đầu chuyển động chậm dần đều, vận tốc giảm dần về O và đổi dấu, từ đây a.v > 0 nên chuyển động là nhanh dần đều.

Quảng cáo