Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 24 SGK 10 Nâng Cao, Chọn câu sai. Khi...

Bài 2 trang 24 SGK 10 Nâng Cao, Chọn câu sai. Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều thì có...

Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều – Bài 2 trang 24 SGK 10 Nâng Cao. Chọn câu sai. Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều thì có

Chọn câu sai.

Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều thì nó

A. có gia tốc không đổi

Quảng cáo

B. có gia tốc trung bình không đổi

C. chỉ có thể chuyển động nhanh dần đều hoặc chậm dần đều

D. có thể lúc đầu chuyển động chậm dần đều, sau đó chuyển động nhanh dần đều

Giải:

Câu C sai. (Búng cho một viên bi lên dốc, bị chuyển động chậm dần đều, dừng lại rồi lăn nhanh dần đều xuống dốc).

Quảng cáo