Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 48 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một chiếc...

Bài 2 trang 48 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14 km/h so với mặt nước . Nước...

Bài 10 :Tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc – Bài 2 trang 48 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14 km/h so với mặt nước . Nước chảy với tốc độ 9km/h so với bờ. Hỏi vận tốc của thuyền so với bờ ? Một em bé đi từ đầu thuyền đến cuối thuyền với vận tốc 6 km/h so với thuyền. Hỏi vận tốc của em bé so với bờ ?

Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14 km/h so với mặt nước . Nước chảy với tốc độ 9km/h so với bờ. Hỏi vận tốc của thuyền so với bờ ? Một em bé đi từ đầu thuyền đến cuối thuyền với vận tốc 6 km/h so với thuyền. Hỏi vận tốc của em bé so với bờ ?

Giải 

Coi thuyền là vật 1

   Nước là vật 2

   Bờ là vật 3

  Em bé là vật 4

Quảng cáo

Thì có \({v_{13}} = {v_{12}} + {v_{23}}\)    (1)

\({v_{14}} = {v_{12}} + {v_{23}} + {v_{34}} \Leftrightarrow  – {v_{41}} = {v_{12}} + {v_{23}} – {v_{43}}\)

\( <  =  > {v_{43}} = {v_{12}} + {v_{23}} + {v_{41}}\)  (2)

Chọn chiều dương ngược chiều dòng nước thì

\({v_{12}} = 14km/h;{v_{23}} =  – 9km/h;{v_{41}} =  – 6km/h\)

Vận tốc của thuyền so với bờ :

\({v_{13}} = 14 – 9 = 5(km/h)\)

Vận tốc của em bé so với bờ : 

\({v_{43}} = 14 – 9 – 6 =  – 1(km/h)\)

\({v_{43}} < 0 <  =  > \overrightarrow {{v_{43}}} \) hướng theo chiều dòng chảy

Quảng cáo