Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Cho hai...

Bài 2 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Cho hai lực đồng quy có độ lớn...

Bài 13 : Lực. Tổng hợp và phân tích lực – Bài 2 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Cho hai lực đồng quy có độ lớn :

Cho hai lực đồng quy có độ lớn : \({F_1} = {F_2} = 20N\)

Hãy tìm độ lớn hợp lực của hai lực khi chúng hợp lực với nhau một góc \(\alpha  = {0^0},{60^0},{90^0},{120^0},{180^0}.\)

Vẽ hình biểu diễn cho mỗi trường hợp. 

Nhận xét về ảnh hưởng của góc \(\alpha \) đối với độ lớn của hợp lực

Giải 

\(F = {F_1} + {F_2} = 40\,N\)

Quảng cáo

\(\eqalign{  & F = 2.OI = 2.{F_2}.\cos {\alpha  \over 2}  \cr  &  \;\;\;\;= 2.20.{{\sqrt 3 } \over 2} = 20\sqrt 3 \,N \cr} \)

\(\alpha  = {180^0}\)

\(F = 0\;N\)

\(\alpha  = {90^0}\)

\(F = {F_1}\sqrt 2  = 20\sqrt 2 \,(N)\)

\(\eqalign{  & \alpha  = {120^0}  \cr  & F = {F_1} = {F_2} = 20\,N \cr} \)

Nhận xét : Góc \(\alpha \) càng nhỏ thì hợp lực càng lớn

Quảng cáo