Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Cho hai...

Bài 3 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Cho hai lực đồng quy có độ lớn...

Bài 13 : Lực. Tổng hợp và phân tích lực – Bài 3 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Cho hai lực đồng quy có độ lớn

Cho hai lực đồng quy có độ lớn \({F_1} = 16\,N\) và \({F_2} = 12\,N\)

a) Hợp lực của chúng có thể có độ lớn 30 N hoặc 3,5 N được không ?

b) Cho biết độ lớn của hợp lực F = 20 N . Hãy tím góc giữa lực \(\overrightarrow {{F_1}} \,và\,\overrightarrow {{F_2}} \)

Giải 

Quảng cáo

\({F_1} = 16\,N\,;{F_2} = 12\,N\)

a) Hợp lực \(\overrightarrow {{F_1}} \) có độ lớn \(4 \le F \le 28\) (N) do đó F không thể lấy giá trị 30 (N) hoặc 3,5 (N) được.

b)

 \(\eqalign{  & \overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}}   \cr  & F = 20\,N\,;\,{F_1} = 16N\,;{F_2} = 12\,N \cr} \)

=>\(\left\{ \matrix{  {F^2} = F_1^2 + F_2^2\text{ tam giác lực là tam giác vuông }\hfill \cr  Với\,\,\overrightarrow {{F_1}} \, \bot \,\overrightarrow {{F_2}}  \hfill \cr}  \right.\)

Vậy góc \(\alpha  = (\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} ) = {90^0}.\)