Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Câu nào...

Bài 3 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng và do...

Bài 17 : Lực hấp dẫn – Bài 3 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng và do Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất ?

Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng và do Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất ?

A. Hai lực này cùng phương, cùng chiều.

Quảng cáo

B. Hai lực này cùng phương, ngược chiều nhau.

C. Hai lực này cùng chiều, cùng độ lớn .

D. Phương của hai lực này luôn thay đổi và không trùng nhau.

Giải :

Chọn B (Vận dụng định luật III).

Quảng cáo