Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 32 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hai viên...

Bài 4 trang 32 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hai viên bi sắt được thả rơi từ cùng một độ cao cách nhau một khoảng thời gian 0,5s . Tính...

Bài 6. Sự rơi tự do – Bài 4 trang 32 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Hai viên bi sắt được thả rơi từ cùng một độ cao cách nhau một khoảng thời gian 0,5s . Tính khoảng thời gian cách nhau giữa hai viên bi sau khi viên bi thứ nhất được rơi được 1 s ; 1,5 s

Hai viên bi sắt được thả rơi từ cùng một độ cao cách nhau một khoảng thời gian 0,5s . Tính khoảng thời gian cách nhau giữa hai viên bi sau khi viên bi thứ nhất được rơi được 1 s ; 1,5 s

Giải :

Chọn hệ tọa độ gốc O trùng với điểm thả vật, gốc thời gian là lúc vật I bắt đầu rơi

Phương trình chuyển động của vật I :

\({h_1} = {{g{t^2}} \over 2} = 4,9{t^2}(s;m)\)

Quảng cáo

Phương trình chuyển động của vật II:

\({h_2} = {{g{{(t – 0,5)}^2}} \over 2} = 4,9{(t – 0,5)^2}(s;m)\)

Khoảng cách hai vật:

\(\left| {\Delta h} \right| = {h_1} – {h_2} = 4,9{t^2} – 4,9{(t – 0,5)^2} \)

          \(= 4,9t – 1,225(s;m)\)

Tại t = 1s thì \(\left| {\Delta h} \right| = 4,9.1 – 1,225 = 3,675(m)\)

Tại t = 1,5s thì \(\left| {\Delta h} \right| = 4,9.1,5 – 1,225 = 6,125(m)\)