Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 36 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một đoàn...

Bài 5 trang 36 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2 trên đoạn đường 500 m,...

Bài 7 : Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều – Bài 5 trang 36 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Một đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2 trên đoạn đường 500 m, sau đó thì chuyển động đều . Hỏi sau 1 h tàu đi được quãng đường bằng bao nhiêu ?

Một đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2 trên đoạn đường 500 m, sau đó thì chuyển động đều . Hỏi sau 1 h tàu đi được quãng đường bằng bao nhiêu ?

Giải :

Chọn gốc tọa độ tại ga , chiều dương là chiều chuyển động : \(\Delta x = S\)

Vận tốc của chuyển động thẳng đều là vận tốc cuối của đoạn đường tăng tốc S1 nên :

\(2a{S_1} = {v^2} – v_0^2 = {v^2} \)

Quảng cáo

\(=  > v = \sqrt {2a.{S_1}}  = \sqrt {2.0,1.500}  = 10(m/s)\)

Thời gian tăng tốc : \({t_1} = {v \over a} = {{10} \over {0,1}} = 100(s)\)

Thời gian chuyển động thẳng đều cho tới thời điểm 1 h :

\({t_2} = 1h – 100s = 3500s\)

Quãng đường đi được sau 1 h :

\(S = {S_1} + {S_2} = 500 + 10.3500\)

    \(= 35500(m) = 35,5\,(km)\)

Quảng cáo