Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hãy dùng...

Bài 5 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hãy dùng quy tắc hình bình hành và quy tắc đa giác để tìm hợp lực của ba lực...

Bài 13 : Lực. Tổng hợp và phân tích lực – Bài 5 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Hãy dùng quy tắc hình bình hành và quy tắc đa giác để tìm hợp lực của ba lực

Hãy dùng quy tắc hình bình hành và quy tắc đa giác để tìm hợp lực của ba lực \(\overrightarrow {{F_1}} ,\,\overrightarrow {{F_2}} \) và \(\overrightarrow {{F_3}} \) có độ lớn bằng nhau và nằm trong cùng một mặt phẳng. Biết rằng lực \(\overrightarrow {{F_2}} \) làm thành với hai lực \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_3}} \) những góc đều là 600 (Hình 13.11).

Quảng cáo

Giải :

\(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_2}}  + \overrightarrow {{F_3}}  + \overrightarrow {{F_1}}  = \overrightarrow {{F_2}}  + \overrightarrow {F’}  = 2\overrightarrow {{F_2}} \)

Tương tự như bài 4, \(\overrightarrow {F’}  = \overrightarrow {{F_2}}  \to \overrightarrow F  = 2\overrightarrow {{F_2}} \)