Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 6 trang 70 SGK Vật Lý Nâng Cao, Một ô tô...

Bài 6 trang 70 SGK Vật Lý Nâng Cao, Một ô tô không chở hàng có khối lượng 2 tấn, khởi hành với gia tốc0,3 m/s2. Ô tô khi chở hàng...

Bài 15 : Định luật II Niu-tơn – Bài 6 trang 70 SGK Vật Lý Nâng Cao. Một ô tô không chở hàng có khối lượng 2 tấn , khởi hành với gia tốc0,3 m/s2. Ô tô khi chở hàng khởi hành với gia tốc 0,2 m/s2. Biết rằng hợp lực tác dụng vào ô tô trong hai trường hợp đều bằng nhau. Tính khối lượng của hàng hóa trên xe.

Một ô tô không chở hàng có khối lượng 2 tấn , khởi hành với gia tốc0,3 m/s2. Ô tô khi chở hàng khởi hành với gia tốc 0,2 m/s2. Biết rằng hợp lực tác dụng vào ô tô trong hai trường hợp đều bằng nhau. Tính khối lượng của hàng hóa trên xe.

Quảng cáo

Giải 

\(F = {m_0}{{\rm{a}}_0} = (m + {m_0})a \)

\(=  > m = {{{m_0}\left( {{a_0} – a} \right)} \over a} = {{2.(0,3 – 0,2)} \over {0,2}} = 1\,(\text{ tấn} )\)

Quảng cáo