Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 7 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Ở độ̣...

Bài 7 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Ở độ̣ cao nào so với mặt đất thì gia tốc rơi tự do bằng một nửa gia tốc rơi tự do ở...

Bài 17 : Lực hấp dẫn – Bài 7 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Ở độ̣ cao nào so với mặt đất thì gia tốc rơi tự do bằng một nửa gia tốc rơi tự do ở mặt đất ? Cho bán kính Trái Đất là R = 6 400 km.

Ở độ̣ cao nào so với mặt đất thì gia tốc rơi tự do bằng một nửa gia tốc rơi tự do ở mặt đất ? Cho bán kính Trái Đất là R = 6 400 km.

Quảng cáo

Giải :

Gia tốc rơi tự do tại mặt đất: \({g_o} = {{GM} \over {{R^2}}}\)

                        tại độ cao h: \(g = {{GM} \over {{{(R + h)}^2}}}\)

\(\eqalign{  &  =  > \,{\left( {1 + {h \over R}} \right)^2} = {{{g_o}} \over g} = 2 =  > h = R(\sqrt 2  – 1)  \cr  & h \approx 2650\,\,km   \cr} \)