Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 23 Vật Lý 10 Nâng Cao, Tại thời điểm...

Câu C1 trang 23 Vật Lý 10 Nâng Cao, Tại thời điểm t1 trên hình 4.4 vận tốc bằng bao nhiêu?...

Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều – Câu C1 trang 23 Vật Lý 10 Nâng Cao. Tại thời điểm t1 trên hình 4.4 vận tốc bằng bao nhiêu?

Tại thời điểm t1 trên hình 4.4  vận tốc bằng bao nhiêu?

Quảng cáo

Tại thời điểm t1 trên hình 4.4 , v1 = 0 ⇔ vật dừng lại

Quảng cáo