Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 61 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Từ thí...

Câu C1 trang 61 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Từ thí nghiệm trên, rút kinh nghiệm gì ?...

Bài 13 : Lực. Tổng hợp và phân tích lực – Câu C1 trang 61 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Từ thí nghiệm trên, rút kinh nghiệm gì ?

Từ thí nghiệm trên , rút kinh nghiệm gì ?

Giải :

Từ thí nghiệm trên , rút ra được kết luận: Hợp lực \(\overrightarrow F \) của hai lực đồng quy \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \) cùng tác dụng vào một vật là lực được xác định bởi phép cộng vectơ  \(\overrightarrow F =\overrightarrow {{F_1}} \,+\overrightarrow {{F_2}} \) có nghĩa là \(\overrightarrow F \) là vec tơ đường chéo của hình bình hành có hai cạnh là \({\overrightarrow F _1}\) và \(\overrightarrow {{F_2}} \).

Quảng cáo