Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 67 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Dựa vào...

Câu C1 trang 67 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Dựa vào hình 15.1 hãy nhận xét xem gia tốc của một vật phụ thuộc vào những yếu tố gì ?...

Bài 15 : Định luật II Niu-tơn – Câu C1 trang 67 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Dựa vào hình 15.1 hãy nhận xét xem gia tốc của một vật phụ thuộc vào những yếu tố gì ?

Dựa vào hình 15.1 hãy nhận xét xem gia tốc của một vật phụ thuộc vào những yếu tố gì ?

 

Quảng cáo

Giải :

H15.1 a, xe nhẹ , lực \(\overrightarrow F \)nhỏ đã gây được gia tốc \(\overrightarrow a \)nhất định cùng hướng \(\overrightarrow F \).

H15.1 c, xe nặng , lực \(\overrightarrow F \) lớn mới gây được gia tốc \(\overrightarrow a \) như thế.

H15.1.b, xe nhẹ, lực \(\overrightarrow F \)lớn gây được gia tốc \(\overrightarrow a \)lớn.

Suy ra : Gia tốc của một vật phụ thuộc vào lực tác dụng lên vật và khối lượng của vật.

Quảng cáo