Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 61 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Nếu phải...

Câu C2 trang 61 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Nếu phải tổng hợp nhiều lực đồng quy thì vận dụng quy tắc hình bình hành như thế nào ?...

Bài 13 : Lực. Tổng hợp và phân tích lực – Câu C2 trang 61 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Nếu phải tổng hợp nhiều lực đồng quy thì vận dụng quy tắc hình bình hành như thế nào ?

Nếu phải tổng hợp nhiều lực đồng quy thì vận dụng quy tắc hình bình hành như thế nào ?

Quảng cáo

Giải :

Nếu phải tổng hợp nhiều lực đồng quy (\(\overrightarrow F =\overrightarrow {{F_1}} +\overrightarrow {{F_2}} +\overrightarrow {{F_3}} \) chẳng hạn) thì áp dụng quy tắc đa giác để xác định hợp lực

Quảng cáo