Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 1.52 trang 17 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao...

Câu 1.52 trang 17 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao 11 Giải...

Câu 1.52 trang 17 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. (A)\(\left( { – 6\pi ; – 5\pi } \right)\)                  (B) \(\left( {{{19\pi } \over 2};10\pi } \right)\). Ôn tập chương I – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Hàm số \(y = \sin x\) đồng biến trên khoảng

Quảng cáo

(A)\(\left( { – 6\pi ; – 5\pi } \right)\)                  (B) \(\left( {{{19\pi } \over 2};10\pi } \right)\)

(C) \(\left( { – {{7\pi } \over 2}; – 3\pi } \right)\)              (D) \(\left( {7\pi ;{{15\pi } \over 2}} \right)\)

Giải

Chọn phương án (B) vì hàm số \(y = \sin x\) đồng biến trên khoảng \(\left( { – {\pi  \over 2};0} \right)\) và khi tịnh tiến khoảng này sang phải một đoạn dài là \(10\pi  = 5.2\pi \) thì được khoảng \(\left( {{{19\pi } \over 2};10\pi } \right)\)

Quảng cáo