Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 1.58 trang 18 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao...

Câu 1.58 trang 18 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao 11 Giải...

Câu 1.58 trang 18 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. b) Cùng nghịch biến ?. Ôn tập chương I – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Trên những khoảng xác định nào thì hàm số \(y = \sin x\) và \(y = \cos x\)

a) Cùng đồng biến ?

Quảng cáo

b) Cùng nghịch biến ?

Giải

Nếu xét trên khoảng \(\left( {0;2\pi } \right)\) thì cả hai hàm số cùng đồng biến trên  khoảng \(\left( {{{3\pi } \over 2};2\pi } \right)\) và cùng nghịch biến trên khoảng \(\left( {{\pi  \over 2};\pi } \right)\). Do đó

a) Hai hàm số cùng đồng biến trên các khoảng \(\left( {{{3\pi } \over 2} + k2\pi ;2\pi  + k2\pi } \right),k \in Z\)

b) Hai hàm số cùng nghịch biến trên các khoảng \(\left( {{\pi  \over 2} + k2\pi ;\pi  + k2\pi } \right),k \in Z\)

Quảng cáo