Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 13 SGK Hình lớp 11: Chứng minh rằng...

Câu hỏi 1 trang 13 SGK Hình lớp 11: Chứng minh rằng M’ = ĐI(M) ⇔ M = ĐI(M’)C...

Câu hỏi 1 trang 13 SGK Hình học 11. ⇒ M = ĐI (M’). Bài 4. Phép đối xứng tâm

Chứng minh rằng M’ = ĐI(M) ⇔ M = ĐI(M’)C

M’ = ĐI (M)nghĩa là phép biến hình này biến điểm I thành chính nó

Quảng cáo

hoặc biến mỗi điểm M khác I thành M’ sao cho I là trung điểm

của đoạn thẳng MM’

– M ≡ I ⇒ M’ = ĐI(M) ≡ M ≡ I ⇒ M = ĐI(M’)

– M ≠ I ⇒ M’ = ĐI(M) thì I là trung điểm của MM’

⇒ M’ ≠ I và phép biến hình biến mỗi điểm M’ thành M sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng M’M

⇒ M = ĐI (M’)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11