Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 170 Đại số và Giải tích lớp 11:...

Câu hỏi 1 trang 170 Đại số và Giải tích lớp 11: Cho hàm số f(x) = √x, xo = 4 và Δx = 0,01. Tính f’(xo) Δx...

Câu hỏi 1 trang 170 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 4. Vi phân

Quảng cáo

Cho hàm số f(x) = √x, xo = 4 và Δx = 0,01. Tính f’(xo) Δx

\(\eqalign{
& f'(x) = (\sqrt x )’ = {1 \over {2\sqrt x }} \cr
& \Rightarrow f'({x_0}) = {1 \over {2\sqrt {{x_0}} }} = {1 \over {2\sqrt 4 }} = {1 \over 4} \cr
& \Rightarrow f'({x_0})\Delta x = {1 \over 4}.0,01 = 0,0025 \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11