Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 4 trang 23 Đại số và Giải tích 11: ⇔...

Câu hỏi 4 trang 23 Đại số và Giải tích 11: ⇔ cos⁡(x + 30o ) = cos 30o...

Câu hỏi 4 trang 23 SGK Đại số và Giải tích 11. c) \({{\sqrt 3 } \over 2}\) = cos30o nên cos⁡(x + 30o )= \({{\sqrt 3 } \over 2}\). Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản

Giải các phương trình sau:

\(\eqalign{
& a)\,\cos x = {{ – 1} \over 2} \cr
& b)\,\cos x = {2 \over 3} \cr
& c)\,\cos (x + {30^0}) = {{\sqrt 3 } \over 2} \cr} \)

a) \({{ – 1} \over 2}\) = cos \({{2\pi } \over 3}\) nên cos ⁡x = \({{ – 1} \over 2}\) ⇔ cos ⁡x = cos \({{2\pi } \over 3}\)

Quảng cáo

⇔ x = ±\({{2\pi } \over 3}\) + k2π, k ∈ Z

b)cos ⁡x = \({2 \over 3}\) ⇒ x = ± arccos \({2 \over 3}\) + k2π, k ∈ Z

c) \({{\sqrt 3 } \over 2}\) = cos30o nên cos⁡(x + 30o )= \({{\sqrt 3 } \over 2}\)

⇔ cos⁡(x + 30o ) = cos 30o

⇔ x + 30o = ±30o + k360o, k ∈ Z

⇔ x = k360o, k ∈ Z và x = -60o + k360o, k ∈ Z

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11