Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 4 trang 31 SGK Hình lớp 11: A’, B’ lần...

Câu hỏi 4 trang 31 SGK Hình lớp 11: A’, B’ lần lượt là ảnh của A, B qua phép đồng dạng F, tỉ số k ⇒ A’B’= kAB...

Câu hỏi 4 trang 31 SGK Hình học 11. Bài 8. Phép đồng dạng

Gọi A’, B’ lần lượt là ảnh của A, B qua phép đồng dạng F, tỉ số k. Chứng minh rằng nếu M là trung điểm của AB thì M’ = F(M) là trung điểm của A’B’.

Quảng cáo

A’, B’ lần lượt là ảnh của A, B qua phép đồng dạng F, tỉ số k ⇒ A’B’= kAB

M’ = F(M) ⇒ A’M’ = kAM

M là trung điểm AB ⇒ AM = 1/2 AB ⇒ kAM = 1/2 kAB hay A’M’= 1/2 A’B’

Vậy M’ là trung điểm của A’B’

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11