Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.15 trang 5 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Cho các...

Bài 1.15 trang 5 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Cho các phát biểu sau đây:...

Bài 1.15 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. c) Chất béo là các chất lỏng.. Bài 2. Lipit

Cho các phát biểu sau đây:

a) Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có số chẵn nguyên tử cacbon, mạch cacbon dài, không phân nhánh.

b) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,….

c) Chất béo là các chất lỏng.

Quảng cáo

d) Chất béo chứa chủ yếu các gốc no của axit béo thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu.

e) Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

g) Chất béo là thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật.

Những phát biểu đúng là

A. a, b, d, e.                              B. a, b, c.                    

C. c, d, e.                                  D. a, b, d, g.

Đáp án. D

Quảng cáo