Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác...

Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức cấu tạo...

Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit

Hai chất hữu cơ A, B mạch hở, đơn chức là đồng phân của nhau ( chứa C, H, O) đều tác dụng được với \(NaOH\), không tác dụng được với Na. Đốt cháy m gam hỗn hợp A và B cần 7,84 lít \({O_2}\) (đktc). Sản phẩm thu được cho qua bình (1) đựng \(CaC{l_2}\) khan, bình (2) đựng nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 5,4 g, bình (2) thu được 30 g kết tủa. Hãy xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức cấu tạo của chúng.

Đáp án

Quảng cáo

\({n_{{O_2}}} = 0,35mol \Rightarrow {m_O}_{_2} = 11,2g\). Khối lượng bình (1) tăng là khối lượng nước; \({n_{C{O_2}}} = {n_{CaC{O_3}}} \Rightarrow {m_{{H_2}O}} = 5,4g;{m_{C{O_2}}} = 13,2g.\)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng \( \Rightarrow \) mhỗn hợp = 7,4 g.

Từ khối lượng C, H, O suy ra công thức phân tử của A và B là \({C_3}{H_6}{O_2}\).

Vì  A, B tác-dụng được với \(NaOH\), không tác dụng được với Na nên chúng là este đồng phân của nhau. Công thức cấu tạo của chúng là \(HCOO{C_2}{H_5}\) và \(C{H_3}COOC{H_3}\).

Quảng cáo