Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch cacbon của 100 g chất béo được...

Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein \({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}\) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit

Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch cacbon của 100 g chất béo được gọi là chỉ số iot của chất béo. Tính chỉ số iot của triolein.

Đáp án

Triolein \({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}\) có M =  884 g/mol.

Quảng cáo

Số mol chất béo trong 100 g là 0,113 mol.

\({\left( {C{}_{17}{H_{33}}COO} \right)_3}{C_3}{H_5} + 3{I_2} \to \)

\(\to {\left( {{C_{17}}{H_{33}}{I_2}COO} \right)_3}{C_3}{H_5}\)

miot = 3. 0,113 . 254 = 86,106.

Vậy chỉ số iot của triolein là 86,106.