Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.31 trang 8 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 1.31 trang 8 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Có bao nhiêu đieste có công thức phân tử C4H6O4 là đồng phân cấu tạo của nhau?...

Bài 1.31 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 4. Luyên tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon

Có bao nhiêu đieste có công thức phân tử C4H6O4 là đồng phân cấu tạo của nhau?

Quảng cáo

A. 3.                  B. 5.                  C. 4.                     D. 6.

Hướng dẫn

Chọn A

\(HCOOC{H_2}C{H_2}OOCH;\) \(C{H_3}OOC – COOC{H_3};\)\(HCOOC{H_2}COOC{H_3}\)