Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.32 trang 8 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Cho...

Bài 1.32 trang 8 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Cho các phát biểu sau đây:...

Bài 1.32 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. c) Các triglixerit có gốc axit béo no thường là chất rắn ở điều kiện thường.. Bài 4. Luyên tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon

Cho các phát biểu sau đây:

a) Các triglixerit đều có phản ứng cộng hiđro.

b) Chỉ có các chất béo ở thể lỏng mới có phản ứng cộng hiđro.

Quảng cáo

c) Các triglixerit có gốc axit béo no thường là chất rắn ở điều kiện thường.

d) Có thể dùng nước để phân biệt este với ancol hoặc với axit tạo nên chính este đó.

Những phát biểu đúng là

A. c,d.                                 B. a, b, d.                   

C. a, c, d.                            D. a, b, c, d.

Đáp án. A

Quảng cáo