Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.33 trang 8 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Có bao...

Bài 1.33 trang 8 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Có bao nhiêu chất đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C4H8O2 đều tác dụng được ...

Bài 1.33 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. A. 8.                  B. 5.                  C. 4.         . Bài 4. Luyên tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon

Có bao nhiêu chất đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C4H8O2 đều tác dụng được với natri hiđroxit?

Quảng cáo

A. 8.                  B. 5.                  C. 4.                    D. 6.

Đáp án

Chọn D gồm 2 axit và 4 este.

Quảng cáo