Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.36 trang 9 SBT Hoá 12 Nâng cao: Bài 4. Luyên...

Bài 1.36 trang 9 SBT Hoá 12 Nâng cao: Bài 4. Luyên tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon...

Bài 1.36 trang 9 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Giải. Bài 4. Luyên tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon

Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các chất sau: axit axetic, vinyl axetat, stiren, isoamyl axetat.

Dùng nuớc: axit axetic tan; 3 chất không tan cho tác dụng với nước brom: isoamyl axetat không phản ứng; cho 2 chất còn lại tác dụng với dung dịch kiềm: vinyl axetat bị thuỷ phân nên tan dần, stiren không phản ứng (không thay đổi).

Quảng cáo