Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.37 trang 9 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 1.37 trang 9 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Hoàn thành dãy biến đổi sau bằng các phương trình hoá học:...

Bài 1.37 trang 9 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 4. Luyên tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon

Hoàn thành dãy biến đổi sau bằng các phương trình hoá học:

a)

 

b) \({C_2}{H_6} \to {C_2}{H_5}Cl \to {C_2}{H_5}CN \to {C_2}{H_5}COOH \)

\(\to {C_4}{H_8}{O_2}\)

Đáp án

Quảng cáo

a)

b)  

 

Quảng cáo