Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.39 trang 9 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Hỗn hợp...

Bài 1.39 trang 9 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Hỗn hợp X gồm axit fomic và etanol....

Bài 1.39 trang 9 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. a) \({M_{{C_2}{H_5}OH}} = {M_{HCOOH}} = 46g/mol \Rightarrow \)nhỗn hợp X= 0,2 mol. Bài 4. Luyên tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon

Hỗn hợp X gồm axit fomic và etanol.

a) Cho 9,2 g hỗn hợp X tác dụng với Na dư thì thu được bao nhiêu lít khí (đktc )?

b) Thêm vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào 46 g hỗn hợp X, đun nóng để thực hiện phản ứng este hoá. Khối lượng este thu được lớn nhất khi tỉ lệ số mol hai chất trong hỗn hợp X bằng bao nhiêu?

Quảng cáo

Hướng dẫn 

a) \({M_{{C_2}{H_5}OH}} = {M_{HCOOH}} = 46g/mol \Rightarrow \)nhỗn hợp X= 0,2 mol

\(\eqalign{ & HCOOH + Na \to HCOONa + {1 \over 2}{H_2}  \cr & {C_2}{H_5}OH + Na \to {C_2}{H_5}ONa + {1 \over 2}{H_2}  \cr &  \cr} \) \({n_{{H_2}}} = 0,1mol \Rightarrow {V_{{H_2}}} = 2,24\) lít

b) 

nhỗn hợp X = 0,1 mol

Số mol este lớn nhất khi \({n_{HCOOH}} = {n_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,5mol.\)