Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.40 trang 9 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 1.40 trang 9 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Khi đun hồi lưu (đun sôi có sinh hàn để ngưng tụ chất lỏng bay hơi trở lại bình...

Bài 1.40 trang 9 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao.               a) Phương trình hoá học:. Bài 4. Luyên tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon

Khi đun hồi lưu (đun sôi có sinh hàn để ngưng tụ chất lỏng bay hơi trở lại bình phản ứng ) một hỗn hợp gồm 1 mol axit axetic và 1 mol 3-metylbutan-1-ol(ancol isoamylic ) có axit H2SO­4 làm xúc tác, đến khi đạt trạng thái cân bằng hoá học thu được 0,67 mol isoamyl axetat (dầu chuối ).

a) Tính hằng số cân bằng của phản ứng este hoá trong điều kiện trên.

b) Nếu đun hỗn hợp gồm 2 mol axit axetic và 1 mol ancol isoamylic trong điều kiện như trên thì khi đạt trạng thái cân bằng hoá học thu được bao nhiêu mol este?

c) Nếu đun hỗn hợp gồm 1 mol axit axetic và 1 mol ancol isoamylic trong điều kiện như trên thì khi đạt trạng thái cân bằng hoá học thu được bao nhiêu mol este?

Có nhận xét gì về kết quả trong hai trường hợp a và b?

Hướng dẫn 

Quảng cáo

              a) Phương trình hoá học:

\(\eqalign{ & {K_{cb}} = {{0,67.0,67} \over {{{(0,33)}^2}}} = 4,12  \cr &  \cr} \)

             b)

\({K_{cb}} = {{{x^2}} \over {(2 – x)(1 – x)}} = 4,12\)

Giải phương trình được: x = 0,85 mol.

c) Tương tự, số mol este thu được bằng 0,85 mol.

Như vậy, khi tăng số mol axit hoặc tăng số mol ancol thì số mol este thu được nhiều hơn. Có nghĩa là muốn thu được este với hiệu suất cao hơn cần lấy dư một trong hai chất phản ứng. 

Quảng cáo