Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.1 trang 10 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng...

Bài 2.1 trang 10 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng cao: Fructozơ không phản ứng được với...

Bài 2.1 trang 10 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng cao. C. phức bạc amoniac trong môi trường kiềm \((\left[ {Ag{{(N{H_3})}_2}} \right]OH).\). Bài 5. Glucozơ

Fructozơ không phản ứng được với

A. \({H_2}\)/Ni, nhiệt độ.

Quảng cáo

B. \(Cu{(OH)_2}\).

C. phức bạc amoniac trong môi trường kiềm \((\left[ {Ag{{(N{H_3})}_2}} \right]OH).\)

D. dung dịch brom.

Đáp án. D

Quảng cáo