Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.10 trang 11 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Fructozơ,...

Bài 2.10 trang 11 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Fructozơ, fomanđehit, etanol....

Bài 2.10 trang 11 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. a) Fructozơ, phenol.. Bài 5. Glucozơ

Trình bày cách nhận biết các dung dịch trong mỗi dãy sau đây bằng phương pháp hoá học.

a) Fructozơ, phenol.

b) Glucozơ, glixerol, metanol.

Quảng cáo

c) Fructozơ, fomanđehit, etanol.

Đáp án

a) Fructozo hoà tan \(Cu{(OH)_2}\) cho dung dịch phức màu xanh lam (phenol không có phản ứng). Hoặc dùng dung dịch brom để nhận biết phenol tạo kết tủa trắng (fructoza không phản ứng).

b) – Dùng phản ứng tráng bạc để nhận ra dung dịch glucozo (các chất khác không phản ứng).

– Dùng \(Cu{(OH)_2}\)để phân biệt glixerol với metanol.

c) – Dùng \(Cu{(OH)_2}\) để nhận biết fructozo (các chất khác không phản ứng). Dùng phản ứng tráng bạc để phân biệt fomandehit với etanol.

Quảng cáo