Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.15 trang 12 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Cho...

Bài 2.15 trang 12 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Cho các chất (và điều kiện):...

Bài 2.15 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. (3) \(\left[ {Ag{{(N{H_3})}_2}} \right]OH\);  . Bài 6. Saccarozơ

Cho các chất (và điều kiện):

(1) \({H_2}\)/Ni, to;           

(2) \(Cu{(OH)_2}\)           

Quảng cáo

(3) \(\left[ {Ag{{(N{H_3})}_2}} \right]OH\);  

(4) \(C{H_3}COOH/{H_2}S{O_4}\)

Saccarozơ có thể tác dụng được với :

A. (1), (2).                                         B. (2), (4).                  

C. (2), (3).                                         D. (1), (4).

Đáp án. B

Quảng cáo