Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.16 trang 12 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 2.16 trang 12 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm:...

Bài 2.16 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. D. Bài 6. Saccarozơ

Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm:

A. Đều lấy được từ củ cải đường.

Quảng cáo

B. Đều có trong “huyết thanh ngọt”.

C. Đều bị oxi hoá bới ion phức bạc amoniac \({\left[ {Ag{{(N{H_3})}_2}} \right]^ + }\).

D. Đều hoà tan \(Cu{(OH)_2}\) ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.

Đáp án. D

Quảng cáo