Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.17 trang 12 SBT Hoá 12 Nâng cao: Một cacbohiđrat (Z)...

Bài 2.17 trang 12 SBT Hoá 12 Nâng cao: Một cacbohiđrat (Z) có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hoá sau:...

Bài 2.17 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 6. Saccarozơ

Một cacbohiđrat (Z) có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hoá sau:

\(Z\buildrel {Cu{{(OH)}_2}/NaOH} \over
\longrightarrow \)dung dịch xanh lam \(\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow \) kết tủa đỏ gạch

Quảng cáo

Vậy Z không thể là

A. glucozơ.                               B. saccarozơ.              

C. fructozơ.                              D. mantozơ.

Đáp án. B

Quảng cáo