Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.17 trang 12 SBT Hoá 12 Nâng cao: Một cacbohiđrat (Z)...

Bài 2.17 trang 12 SBT Hoá 12 Nâng cao: Một cacbohiđrat (Z) có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hoá sau:...

Chia sẻ
Bài 2.17 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 6. Saccarozơ

Một cacbohiđrat (Z) có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hoá sau:

\(Z\buildrel {Cu{{(OH)}_2}/NaOH} \over
\longrightarrow \)dung dịch xanh lam \(\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow \) kết tủa đỏ gạch

Vậy Z không thể là

A. glucozơ.                               B. saccarozơ.              

Quảng cáo

C. fructozơ.                              D. mantozơ.

Đáp án. BChia sẻ