Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.18 trang 13 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Để nhận...

Bài 2.18 trang 13 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Để nhận biết 3 dung dịch: glucozơ, ancol etylic, saccarozơ đựng riêng biệt trong 3 lọ bị mất nhãn,...

Bài 2.18 trang 13 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Để nhận biết 3 dung dịch: glucozơ, ancol etylic, saccarozơ đựng riêng biệt trong 3 lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là. Bài 6. Saccarozơ

Để nhận biết 3 dung dịch: glucozơ, ancol etylic, saccarozơ đựng riêng biệt trong 3 lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là

Quảng cáo

A. \(Cu{(OH)_2}\)/OH.                            B. Na.             

C. dung dịch \(AgN{O_3}/N{H_3}\)            D. \(C{H_3}OH/HCl\).

Đáp án. A

Quảng cáo