Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.19 trang 13 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 2.19 trang 13 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Khối lượng saccarozơ thu được từ một tấn nước mía chứa 13% saccarozơ với hiệu ...

Bài 2.19 trang 13 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Trong 1 tấn mía chứa 13% saccarozơ có: \({1 \over {100}}\).13 tấn saccarozơ.. Bài 6. Saccarozơ

Khối lượng saccarozơ thu được từ một tấn nước mía chứa 13% saccarozơ với hiệu suất thu hồi đạt 80% là

A. 104 kg.                          B. 140 kg.                  

Quảng cáo

C. 105 kg.                          D. 106 kg.

Đáp án A

Trong 1 tấn mía chứa 13% saccarozơ có: \({1 \over {100}}\).13 tấn saccarozơ.

Khối lượng saccarozo thu được: \({{13} \over {100}}.{{80} \over {100}}\)= 0,104 (tấn) hay 104 kg.

Quảng cáo