Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.2 trang 10 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng...

Bài 2.2 trang 10 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng cao: Phản ứng chứng tỏ glucozơ có dạng mạch vòng là...

Bài 2.2 trang 10 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. D. Bài 5. Glucozơ

Phản ứng chứng tỏ glucozơ có dạng mạch vòng là

A. phản ứng với \(Cu{(OH)_2}\).

Quảng cáo

B. phản ứng với \((\left[ {Ag{{(N{H_3})}_2}} \right]OH).\)

C. phản ứng với \({H_2}\)/Ni, nhiệt độ.

D. phản ứng với \(C{H_3}OH/HCl.\)

Đáp án. D

Quảng cáo