Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.22 trang 13 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Viết...

Bài 2.22 trang 13 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Viết phương trình hoá học của các phản ứng theo sơ đồ chuyển đổi sau đây:...

Bài 2.22 trang 13 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 6. Saccarozơ

Viết phương trình hoá học của các phản ứng theo sơ đồ chuyển đổi sau đây:

Saccarozơ\( \to \) canxi saccarat\( \to \) saccarozơ\( \to \) glucozơ \( \to \)ancol etylic\( \to \) axit axetic \( \to \)natri axetat\( \to \) metan\( \to \) anđehit fomic.

Đáp án

Quảng cáo

 

\( {C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} + {H_2}O\buildrel {{H^ + },{t^o}} \over \longrightarrow {C_6}{H_{12}}{O_6} + {C_6}{H_{12}}{O_6} \)

                                             (Glucozơ)   (Fructozơ)

\(\eqalign{ & {C_6}{H_{12}}{O_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{{30}^o} – {{35}^o}C}^{enzim}} 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}  \cr & {C_2}{H_5}OH + {O_2}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{{25}^o} – {{30}^o}C}^{men\;giấm}} C{H_3}COOH + {H_2}O  \cr & C{H_3}COOH + NaOH \to C{H_3}COONa + {H_2}O  \cr & C{H_3}COONa + NaOH\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow} \limits_{{t^o}}^{CaO}} C{H_4} \uparrow  + N{a_2}C{O_3}  \cr & C{H_4} + {O_2}\buildrel {xt,{t^o}} \over \longrightarrow HCHO + {H_2}O \cr} \)

Quảng cáo