Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.24 trang 13 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Viết...

Bài 2.24 trang 13 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Viết phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp glucozơ ở cây xanh nhờ hiện tượng...

Bài 2.24 trang 13 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. \(6C{O_2} + 6{H_2}O\buildrel {quang\_hop} \over \longrightarrow {C_6}{H_{12}}{O_6} + 6{O_2}\). Bài 6. Saccarozơ

Viết phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp glucozơ ở cây xanh nhờ hiện tượng quang hợp.

Đáp án.

\(6C{O_2} + 6{H_2}O\buildrel {quang\_hop} \over \longrightarrow {C_6}{H_{12}}{O_6} + 6{O_2}\)