Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.28 trang 14 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Để phân...

Bài 2.28 trang 14 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Để phân biệt ba chất: hồ tinh bột, dung dịch glucozơ, dung dịch KI đựng riêng biệt trong ba lọ...

Bài 2.28 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Để phân biệt ba chất: hồ tinh bột, dung dịch glucozơ, dung dịch KI đựng riêng biệt trong ba lọ mất nhãn, ta dùng thuốc thử. Bài 7. Tinh bột

Để phân biệt ba chất: hồ tinh bột, dung dịch glucozơ, dung dịch KI đựng riêng biệt trong ba lọ mất nhãn, ta dùng thuốc thử là

A. \({O_3}\).                        B. \({O_2}\).                      

Quảng cáo

C. dung dịch iot.         D. dung dịch \(AgN{O_3}/N{H_3}\).

Đáp án. A

Cho ozon vào các mẫu thử chứa 3 chất trên, mẫu thử nào tạo thành các hạt màu tím than là dung dịch KI.

Lấy các hạt màu tím than (\({I_2}\) ) hoà tan trong cồn, cho dung dịch này vào 2 mẫu thử chứa hồ tinh bột và dung dịch glucozơ, mẫu thử nào cho dung dịch có màu xanh tím là hồ tinh bột, mẫu thử nào không có hiện tượng gì xảy ra là dung dịch glucozơ.

Quảng cáo