Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.32 trang 14 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Nếu dùng...

Bài 2.32 trang 14 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Nếu dùng 1 tấn khoai chứa 20% tinh bột để sản xuất glucozơ thì khối lượng glucozơ sẽ thu...

Bài 2.32 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 7. Tinh bột

Nếu dùng 1 tấn khoai chứa 20% tinh bột để sản xuất glucozơ thì khối lượng glucozơ sẽ thu được là (biết hiệu suất của cả quá trình là 70%)

Quảng cáo

A. 160,5 kg.                          B. 150,64 kg.             

C. 155,55 kg.                        D. 165,6 kg.

Đáp án C

Quảng cáo